Publiczne konsultacje Agendy Miejskiej UE

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w publicznych konsultacjach Agendy Miejskiej UE w zakresie trzech tematów ujętych w partnerstwach międzynarodowych:

  1. Digital Transition
  2. Circular Economy  (Polska jako państwo członkowskie należy do partnerstwa)
  3. Urban Mobility (Miasto Gdynia należy do partnerstwa)

Konsultacje trwają od 6 lutego do 16 marca br.

Opinie otrzymane od przedstawicieli władz lokalnych, regionalnych, organizacji pozarządowych, instytucji akademickich, podmiotów publicznych oraz prywatnych przyczynią się do utworzenia przez partnerstwa finalnych planów działań (Action Plans), które następnie zaprezentowane zostaną Komisji Europejskiej do realizacji. Ponadto publiczne konsultacje stanowią doskonałą okazję do podzielenia się doświadczeniem i działaniami podejmowanymi w ww. zakresach tematycznych.

Agenda Miejska UE, ustanowiona w maju 2016 r., stanowi model wielopoziomowej i wielostronnej współpracy, której celem jest wzmocnienie wymiaru miejskiego polityk UE. Miasta poprzez udział w partnerstwach tematycznych mają możliwość kształtowania przyszłych polityk unijnych, prawodawstwa, instrumentów finansowych oraz wymiany dobrych praktyk.

Wszystkie informacje na temat kwestionariuszy online jaki i samego procesu konsultacji wraz ze szczegółowymi informacjami dot. poszczególnych partnerstw znajdziecie na stronie: https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda/public-feedback-disclaimer